همکاری با ما

/همکاری با ما
همکاری با ما2020-11-02T17:21:11+00:00
  • کمک نقدی

  • کمک غیر نقدی

  • اهدای لوازم منزل

  • کمک هزینه جهیزیه

  • کمک هزینه تحصیلی و اهدای لوازم التحریر

  • شرکت در طرح نان کریمه 

  • ارایه خدمات درمانی و دارویی رایگان(پزشکان و مراکز درمانی)

  • کمک هزینه درمان

  • کمک به آزادی زندانیان