فعالیت ها

* حمايت مالي و مستمر و ارائه کمک هاي نقدي و غيرنقدي

* حمايت از کودکان بي سرپرست

 * کمک به حوادث غيرمترقبه

* کمک و حمايت خانواده هاي کم توان جهت خريد جهيزيه

* ارتقاء سطح آگاهي جامعه و پيشگيري از اعتياد

* تلاش جهت توانمندسازي خانواده هاي محروم،بدسرپرست و کم درآمد

فراهم نمودن تسهيلات و ايجاد زمينه هاي ارتقاء سطح فرهنگي ،درماني،بهداشتي ،اقتصادي ،آموزشي،مسکن،اشتغال 

 

 

تکمیل فرم همیاری
اطلاعات تماس

Ngo1384@yahoo.com

02163488

02153864

وب سایت رسمی خیریه حضرت سیدالشهدا (ع)

آدرس دفتر مرکزي : تهران خيابان هاشمي بين خيابان خوش و خيابان قصرالدشت پلاک 322